Odznaka urzędników kontroli skarbowej

Kontrola Skarbowa

Widziana oczamia pracownika skarbówki

Czy warto wynająć doradcę podatkowego

W przypadku wszczęcia przez organ podatkowy kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, warto rozważyć wynajęcie doradcy podatkowego, który reprezentowałby Państwa w sporze z organami podatkowymi.

Kim jest doradca podatkowy?

urząd skarbowy

To osoba, która jest wpisana na listę doradców podatkowych. Zawód doradcy podatkowego jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że aby uzyskać wpis na listę trzeba wcześniej zdać egzamin państwowy (dosyć trudny) oraz mieć odpowiedni staż pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego.

Jednym z zadań doradcy podatkowego jest reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Chyba większość doradców podatkowych jest byłymi pracownikami skarbówki, którzy przeszli na drugą stronę. Dzięki temu mają oni pojęcie o podstawowych procedurach podatkowych i mechanizmach podejmowania decyzji. Niestety, kiedy przyglądam się bliżej działaniom większości doradców podatkowych, okazuję się, że wiedza ta jest dosyć powierzchowna, a działania chaotyczne i bardzo często nieskuteczne. Czasami, w takich sytuacjach, kiedy widzę jak można by wygrać dla Podatnika sprawę, to szczerze mówiąc mam ochotę zamienić się z nimi rolami. Z pewnością byłbym w stanie lepiej od nich napisać i uzasadnić odwołania czy wnioski dowodowe. Niestety, podejście w urzędach jest wybitnie pro fiskalne (a już szczególnie w urzędach celno-skarbowych). Oznacza to, iż my, jako urzędnicy nie doradzamy Podatnikom jak wybronić się z problemów podatkowych, gdyż jest to sprzeczne z interesem urzędu i generalnie budżetu Państwa. W najlepszej sytuacji staramy się informować Podatnika o przysługujących mu prawach. Nic ponadto. Od udzielania takich porad są właśnie doradcy podatkowi.

Jakie korzyści daje wynajęcie doradcy podatkowego

Teoretycznie najlepszym rozwiązaniem w przypadku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego powinno być samodzielne zapoznanie się z przepisami ustaw: Ordynacji podatkowej, z ustawą o krajowej administracji skarbowej oraz z innymi przepisami podatkowego prawa materialnego, mającymi zastosowanie w sporze z organem podatkowym. Niestety w praktyce przepisy te są bardzo skomplikowane. Przeanalizowanie ustaw podatkowych potrafi zająć naprawdę dużo czasu. Co więcej, bez znajomości praktycznego zastosowania tych przepisów narażeni są Państwo na popełnienie błędów wynikających z braku doświadczenia.

W przypadku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego obowiązuje taka sama zasada, jak przy budowie pierwszego domu – nie budujemy sami i nie pozwalamy komuś uczyć się budować na naszym domu, gdyż ewentualne pomyłki mogą nas drogo kosztować.

Z doświadczenia wiem, iż powołanie doradcy podatkowego na pełnomocnika Strony w postępowaniu podatkowym powoduję automatyczną zmianę nastawienia urzędników zaangażowanych w rozpatrywanie sprawy. Od tej chwili, zanim podejmą jakieś działanie, analizują oni dokładniej przepisy, starają się nie przeginać z wyciąganiem wniosków na podstawie niepełnego materiału dowodowego, dokładniej przestrzegają procedur. Zdają sobie bowiem sprawę, iż od tej pory ich działania będą weryfikowane w sposób podwójny. Dlaczego?

Po pierwsze: działania będą weryfikowane przez doradce podatkowego, który w przypadku wykrycia błędu na pewno nie omieszka podnieść go w zarzutach (w odwołaniu od decyzji podatkowej bądź też w skardze do sądu administracyjnego).
Po drugie: powołanie doradcy podatkowego oznacza duże prawdopodobieństwo, iż działania danego urzędu będą kontrolowane przez organ podatkowy II instancji bądź przez sąd administracyjny.

Myślę że w trakcie postępowania przed sądami administracyjnymi korzyści z zatrudnienia doradcy podatkowego są bardzo podobne. Dodatkowo dochodzi jeszcze jedna kwestia. W przypadku niekorzystnego wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny czasami istnieje możliwość złożenia tzw. „skargi kasacyjnej” do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie mogą jej jednak Państwo złożyć samodzielnie. Przepisy nakazują sporządzanie skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny lub właśnie doradca podatkowy.

Doradca podatkowy może okazać się także niezbędny w przypadku spraw rozstrzyganych w zakresie podatku VAT. Proszę pamiętać iż Dyrektywy Unii Europejskiej regulujące podatek VAT mają pierwszeństwo przed polską ustawą o podatku od towarów i usług. Często zdarza się, iż Sądy administracyjne mają wątpliwości interpretacyjne. W takiej sytuacji doradca podatkowy, poprzez właściwie sformułowany wniosek może zmusić sad, do wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tzw. pytaniem prejudycjalnym. Oznacza to zaangażowanie w sprawę jeszcze jednej instytucji. Z urzędniczego doświadczenia wiem natomiast, iż im więcej instytucji zaangażowanych w proces podejmowania decyzji, im więcej ludzi, urzędników, sędziów, przeglądających akta sprawy, tym większe szanse, iż któraś z nich dopatrzy się okoliczności przemawiających na Państwa korzyść.

Ordynacja podatkowa

Do najważniejszych korzyści wynajęcia doradcy podatkowego zaliczyłbym więc:

  1. obronę przed próbą zastosowania przez urzędników niekorzystnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  2. obronę przed próbą ustalenia przez urzędników niekorzystnego dla Strony stanu faktycznego sprawy;
  3. zapewnienie dokładnego przestrzegania procedur przez urzędników;
  4. szansa na wykorzystanie pomyłek popełnionych przez urzędników w celu zapewnienia sobie korzystnego rozstrzygnięcia sporu;
  5. oszczędność czasu.

Efektem końcowym jest oczywiście znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa wydania przez organ podatkowy decyzji nakładającej na Państwa obowiązek zapłaty podatku.