Odznaka urzędników kontroli skarbowej

Kontrola Skarbowa

Widziana oczamia pracownika skarbówki

Kontrola celno-skarbowa

skarbówka

Kontrola celno-skarbowa to procedura uregulowana w ustawie o krajowej administracji skarbowej. (dla porównania – kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe to procedury uregulowane w ustawie Ordynacja Podatkowa). Normy (uprawnienia i obowiązki) wynikające z przepisów dotyczących kontroli celno-skarbowej są tak naprawdę połączeniem przepisów dotyczących kontroli i postępowania podatkowego uregulowanych w Ordynacji podatkowej. Dlatego też kontrola celno-skarbowa prowadzona przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego będzie miała jednocześnie charakter i kontroli podatkowej i postępowania podatkowego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W ramach kontroli celno-skarbowej urzędnicy i funkcjonariusze będą m.in. uprawnieni do:

 • żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci elektronicznej oraz do żądania przekazania w postaci elektronicznej całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych;
 • wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego;
 • dokonywania oględzin;
 • legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
 • przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;
 • zasięgania opinii biegłych;
 • zabezpieczania zebranych dowodów;
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 • sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania nagrań dźwiękowych;
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;
 • żądania złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;
schemat postepowania podatkowego

Różnice pomiędzy kontrolą celno-skarbową a kontrolą podatkową wynikają jednak przede wszystkim ze specyfiki urzędów celno-skarbowych, nastawionych na kontrole podmiotów dokonujących oszustw podatkowych. Efektem takich kontroli są zazwyczaj większe ustalenia dotyczące nieprawidłowości. Urzędy niejako z rozpędu podejmują więc czynności mające na celu zabezpieczenie należności publicznoprawnej jeszcze przed wydaniem decyzji podatkowej. W przypadku kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez urząd celno-skarbowy możecie się Państwo spodziewać:

 • wezwania do ujawniania rachunków bankowych;
 • wezwania do ujawnienia majątku;
 • decyzji o zabezpieczeniu na Państwa majątku;

Istotną różnią jest także możliwość złożenia korekty deklaracji za okres objęty kontrolą celno-skarbową w terminie 14 dni od dnia wszczęcia kontroli.

Wezwanie do ujawnienia rachunków bankowych

Może się więc zdarzyć, że otrzymają Państwo od Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego pismo, wzywające do podania informacji na temat rachunku bankowego lub udzielenia pełnomocnictwa do wystąpienia przez urząd w Państwa imieniu do banku. Teoretycznie nie muszą Państwo przekazywać takich informacji lub udzielać urzędowi upoważnienia.

Nieprzekazanie takich informacji skutkować będzie jednak tym, że urząd sam wystąpi do banku (a właściwie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych) o podanie danych dotyczących:

 • posiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciąSeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców;
 • posiadanych rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
 • zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych i umów udostępniania skrytek sejfowych;
 • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
 • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Banki dosyć rygorystycznie przestrzegają przepisów dotyczących udzielenia informacji na temat swoich klientów. Lepiej jest więc upoważnić urząd do wystąpienia np. do jednego banku, gdzie posiadają Państwo jakiś rachunek bankowy, niż pozwolić urzędowi na wystąpienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych, który wyszuka Państwa rachunki we wszystkich bankach.

Wezwania do ujawnienia majątku

W trakcie postępowania celno-skarbowego mogą otrzymać Państwo pismo z urzędu wzywające do ujawnienia posiadanego majątku. Informacje takie przekazuję się na sformalizowanym doświadczeniu ORD (wzór oświadczenia o posiadanym majątku). Otrzymanie takiego pisma to bardzo zły sygnał. Oznacza to po prostu, iż zebrane w atakach sprawy materiały wskazują, iż kwota podatku do zapłaty wynikająca z projektowanej decyzji jest znaczna.

Zgodnie z Ordynacją podatkową:

W toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o:

 • nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej;
 • rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Oczywiście mogą Państwo odmówić złożenia takiego oświadczenia, i jest to chyba najlepsze wyjście (w wezwaniu do ujawniania majątku powinno być takie pouczenie). Odmowa złożenia oświadczenia o posiadanym majątku nie wstrzymuje w żaden sposób procesu zdobywania przez urząd informacji o posiadanym przez Państwa majątku. Zajmie się tym w dalszej kolejności wywiad skarbowy, dysponujący dostępem do elektronicznych baz danych.

Po co urzędowi celno-skarbowemu wiedza o posiadanym przez Państwa majątku? Informacja ta zostanie najprawdopodobniej wykorzystana do działań zmierzających do zabezpieczenia na Państwa majątku. Dzięki takim działaniom, po wydaniu przez Dyrektora Urzędu Celno-Skarbowego decyzji podatkowej, będzie można ją wyegzekwować.