Odznaka urzędników kontroli skarbowej

Kontrola Skarbowa

Widziana oczamia pracownika skarbówki

Przesłuchanie w charakterze Strony w ramach kontroli podatkowej

Zdarza się, że zaraz po wszczęciu kontroli podatkowej urzędnicy będą chcieli państwa przesłuchać. W ten sposób starają się wykorzystać zamieszanie związane z początkowym etapem kontroli podatkowej. Proszę jednak pamiętać: Stronę (czyli kontrolowanego) można przesłuchać tylko za jej zgodą. Wprawdzie przed przesłuchaniem kontrolujący mają obowiązek pouczenia Strony o prawie do odmowy złożenia zeznań, to jednak z doświadczenia wiem, że to zdanie jest wypowiadane jakby półgębkiem, z wyraźna sugestią, że w interesie Strony leży złożenie zeznań. Prawda jest taka, iż w trakcie przesłuchania sytuacja może się łatwo wymknąć spod kontroli, można nie przemyśleć pewnych sformułowań, można nie zrozumie pytania, itp. Ewentualne konsekwencje mogą być poważne. Po pierwsze takie zeznanie staję się dowodem na podstawie którego będzie ustalany Państwo podatek należny do zapłaty. Po drugie zeznaje się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Dlatego w mojej ocenie, w niektórych przypadkach, lepiej jest odmówić składania zeznań i równocześnie poinformować kontrolujących, iż wszelkie wyjaśnienia składać będą Państwo w formie pisemnej po wcześniejszym pisemnym wezwaniu organu podatkowego do złożenia wyjaśnień bądź udzielenia informacji. Mogą to Państwo dodatkowo uzasadnić, iż np. nie mają zaufania do organu podatkowego. Proszę zaznaczyć kontrolującym, iż powyższe zdanie ma zostać zapisane przez kontrolujących do protokołu.

Protokół z kontroli podatkowej - zakończenie kontroli

Ostatnim elementem, kończącym kontrolę podatkową, jest protokół z kontroli sporządzany przez kontrolujących. Data jego doręczenia Państwu oznacza datę zakończenia kontroli podatkowej. Jak wygląda protokół z kontroli? To kilka, czasem nawet kilkadziesiąt kartek formatu A4, w którym kontrolujący opisują co ustalili w ramach przeprowadzonej kontroli. Dowiedzą się z niego Państwo, w jakim kierunku będą zmierzały ustalenia, co będzie kwestionowane i na jaką wartość.

Proszę zwrócić uwagę: protokół z kontroli nie jest wiążący ani dla urzędu ani dla Państwa!

kontrola_skarbowa

Co to oznacza? Po doręczeniu przez organ protokołu z kontroli nie muszą Państwo wpłacać żadnego podatku. Jak pokazałem na tym schemacie kontrola podatkowa jest dopiero pierwszym etapem procesu podejmowania przez urzędy decyzji (pomijam sytuacje, w której organ zdecyduję się na zabezpieczeniu na Państwa majątku, ale to kolejny obszerny temat, który pominę w tym momencie, żeby zachować czytelność tej strony).

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, iż jeśli nie zgadzają się Państwo z ustaleniami zawartymi w protokole, mogą Państwo w ciągu 14 dni od daty doręczne protokołu kontroli wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli.Nie zawsze warto to robić. Dlaczego? Jak wskazałem powyżej protokół nie jest wiążący. To decyzja wydawana przez organ podatkowy jest wiążąca i po jej wydaniu będą Państwo zobowiązanie do zapłaty podatku. Jeśli więc dostrzegą Państwo jakieś błędy w protokole kontroli, radzę ich nie ujawniać do czasu wydania przez organ podatkowy decyzji. Dopiero wtedy radzę sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej. Takie odwołanie wraz z decyzją trafi wtedy do organu odwoławczego i ten będzie zmuszony uchylić decyzję organu I instancji. Gdyby złożyli Państwo zastrzeżenia do protokołu kontroli, urząd mógłby podjąć jakieś kroki w celu usprawiedliwienia lub jakiegoś „przykrycia” swoich błędów Generalnie lepiej zostawić sobie swoje argumenty do etapu odwołania od decyzji podatkowej organu i instancji, pamiętając, że organ podatkowy II instancji będzie miał tendencje do rozstrzygania wątpliwości na nasza korzyść.

Podczas kontroli podatkowej pamiętaj!

  • sprawdź na doręczonych Ci upoważnieniach: jaki urząd cię kontroluję (urząd celno-skarbowy czy urząd skarbowy), za jaki okres i w jakim zakresie jest prowadzona kontrola, czy numery legitymacji służbowych na upoważnianych zgadzają się z tymi okazanymi przez kontrolujących;
  • zastanów się dobrze zanim podpiszesz oświadczenie podsuwanych przez urzędników

Po zakończeniu kontroli podatkowej drugim etapem podejmowania decyzji jest postępowanie podatkowe

Przypomnę, iż w procesie podejmowania przez urząd decyzji zastosowanie mieć mogą różne procedury w zależności od tego, jaki urząd Państwa kontroluje i na jakim etapie jest sam proces podejmowania decyzji:

Kontrola podatkowa to procedura uregulowana w Dziale VI Ordynacji podatkowej. Jej zakończeniem jest doręczenie Podatnikowi protokołu z kontroli podatkowej.

Kontrola celno-skarbowa to procedura uregulowana w Dziale V ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jej zakończeniem jest doręczenie Podatnikowi tzw. wyniku kntroli.

Postępowanie podatkowe to procedura uregulowana w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Jej zakończeniem jest doręczenie Podatnikowi decyzji podatkowej. Decyzje podatkowe mogą być dwie - jedna wydana przez organ I instancji i kolejna wydana przez organ podatkowy II instancji.

Kontrolę celno-skarbową oraz postępowanie podatkowe (prowadzone przez urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe i izbę administracji skarbowej) omówię na następnych stronach.